அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் அரசு நர்ஸ்களுக்கு புதிய சீருடை அறிமுகம்

அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் அரசு நர்ஸ்களுக்கு புதிய சீருடை அறிமுக விழா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *