செய்திகள்

எஸ்.ஆர்.எம். ல் தேசிய அளவிலான ஹாக்த்தான் -சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பரிசு – இந்திய மென்பொருள் பூங்கா இயக்குனர் சஞ்சய் தியாகி ரொக்க பரிசு வழங்கினார்

எஸ்.ஆர்.எம். ல் தேசிய அளவிலான ஹாக்த்தான் -சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பரிசு – இந்திய மென்பொருள் பூங்கா இயக்குனர் சஞ்சய் தியாகி ரொக்க…

இந்தியாவின் முதல் போராட்ட விடுதலை வீரர் மன்னர் வீரஅழகுமுத்துக் கோனின் வாழ்க்கை வரலாறு

இந்தியாவின் முதல் போராட்ட விடுதலை வீரர் மன்னர் வீரஅழகுமுத்துக்கோனின் வாழ்க்கை  வரலாறு இந்திய வரலாற்று ஏடுகளில் 1857-ல் தான் முதல்…