மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை சார்பில் பிளாஸ்டிக் தவிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை சார்பில் பிளாஸ்டிக் தவிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *